Onze speerpunten

Cultuureducatie

In deze tijd waarin innovaties elkaar in hoog tempo opvolgen is creativiteit, het denken in strategieen en oplossingen, het oorspronkelijk kunnen zijn, van groot belang. Om die vaardigheden te ontwikkelen, gebruiken we procesgerichte didactiek, waarbij niet het resultaat maar de manier waarop het tot stand komt het belangrijkste is. Het middel bij uitstek om dit aan te leren is cultuureducatie. Hieronder verstaan we: tekenen, handvaardigheid, dans, muziek en drama. Deze vakken worden apart, maar juist ook in samenloop met andere vakken gegeven. Daarbij worden de 21-eeuwse vaardigheden aangeleerd, waarmee we streven naar cultuuronderwijs dat de leerling prikkelt om creatief te leren denken en handelen, zodat zij deze aangeleerde competenties ook bij andere vakken leren in te zetten. Mede door de expressieve vakkan leren de kinderen hun eigenheid te ontdekken en zich uit te drukken naar hun omgeving. Creatieve vakken worden geintegreerd met de zaakvakken aangeboden tijdens de cultuurweken. 

Lezen

Lezen is erg belangrijk, omdat het de basis vormt voor veel vakken en voor de toegang tot ontsluiting van bronnen. Zowel in stimulans, als in te besteden roostertijd zetten wij daarom sterk in op het met name begrijpend lezen en de woordenschat. Doel is onze leerlingen het daarbij beter te laten doen dan het landelijk gemiddelde. 

Bewegen en gezondheid

Een gezonde geest in een gezond lichaam. De basisvoorwaarde voor een goed pedagogisch klimaat om tot leren te komen. Daarom krijgen de kinderen bij ons veel ruimte om te spelen en te bewegen. Zo beschikken we over liefst 3 speelpleinen, hebben we een enthousiaste vakleerkracht gym, doen we veel aan sportactiviteiten mee en besteden we regelmatig aandacht aan projecten over gezond eten en drinken. 

Kanjeraanpak

Op de Anne de Vries werken we met de aanpak van de Kanjertraining. Deze benadering leert kinderen om respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt op hun beurt verwacht dat zij - als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie en angst. Een bewezen werkwijze om vertrouwen, rust, veiligheid en wederzijds respect te creeren voor iedereen die bij onze school betrokken is. Uitgangspunten van deze aanpak zijn:
* We vertrouwen elkaar
* Niemand speelt de baas
* Niemand doet zielig
* We helpen elkaar
* Niemand lacht uit

Kwaliteitsontwikkeling

De Anne de Vriesschool hecht erg aan goede kwaliteit, van leren en aanleren. Het kind staat centraal en zal op zijn/ haar niveau worden begeleid. Het team wordt regelmatig geschoold. De Anne de Vries heeft afgelopen jaar een voldoende beoordeling gekregen van Inspectie van het Onderwijs.