Het Schoolondersteuningsprofiel

Soms heeft een kind iets extra’s nodig. Net even iets meer begeleiding of ondersteuning. Hoe dit bij ons op school werkt staat in het schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel staat welke extra ondersteuning wij aan leerlingen kunnen bieden.

Het profiel omschrijft hoe ons onderwijs is ingericht voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Met ons onderwijs willen wij hier zo goed mogelijk op inspelen. Dit doen wij door verschillende aspecten van het onderwijs op individuele behoeften van kinderen af te stemmen. Denk hierbij aan de instructie, de leerstof, de leertijd, de feedback, de werkvormen, de motivatie of de leeromgeving.

Onze visie op passend onderwijs

We bieden een fijn leef- en werkklimaat in de school, waarin de talenten van kinderen zich kunnen ontwikkelen. Kinderen ervaren veiligheid, rust en regelmaat. Plezier in leren en ontwikkelen is daarbij een belangrijke factor. Natuurlijk gaan wij voor goed onderwijs. Daarom werken wij handelingsgericht: ons onderwijs is gericht op wat een individueel kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken. Hier passen wij het onderwijs zoveel mogelijk op aan. We hebben hoge verwachtingen van elk kind en werken preventief: problematische onderwijsleersituaties willen wij voorkomen. De basis aan zorg wordt uitgevoerd door de groepsleerkracht. 

Basisondersteuning voor elke leerling (zorgniveau 0)

De zorg voor leerlingen zoveel mogelijk in de klas laten gebeuren, onder verantwoording van de leerkracht: dat is het uitgangspunt. Omdat wij veel aandacht besteden aan zelfstandig werken is er ruimte voor extra zorg in de klas. Tijdens de zelfstandig werktijd geven de leerkrachten extra zorg aan de kinderen die dit nodig hebben. Leerstof halen we uit de reguliere methoden én de orthotheek op school. Voor kinderen die zeer speciale zorg nodig hebben, kan er extra zorg in of buiten de groep worden gegeven. De zorgpiramide maakt duidelijk hoe we extra zorg bieden: van zorgniveau 1 tot en met 4.

Zorgpiramide 

Zorgniveau 1

 • Binnen zorgniveau 1 werken we handelingsgericht. We geven instructie op 3 niveaus: basis, verlengde en verrijkte instructie.
 • We sturen op de gemiddelde leerling
 • Leerlingen maken ten opzichte van zichzelf voldoende vaardigheidsgroei door
 • Dit zorgniveau heeft een preventieve functie
 • De leerkracht zorgt voor een positief werkklimaat 
 • De leerkracht geeft kwalitatief goed passend onderwijs

 

Zorgniveau 2

 • De leerkracht besteedt extra zorg aan 1 of meer leerlingen waarvan door signalering of observatie bekend is dat de leerstof nog niet voldoende beklijft of dat hij of zij beduidend hoger scoort dan gemiddeld of dat hij of zij moeilijk verstaanbaar gedrag laat zien
 • De extra zorg heeft als functie de leerlingen door middel van efficiënt klassenmanagement en planmatig handelen terug te brengen naar zorgniveau 1

 

Zorgniveau 3

 • De leerkracht maakt een afspraak met de intern begeleiders: delen van zorg
 • De intern begeleiders (Ib’ers) plannen een overleg met de leerkracht, de ouders en interne/ externe deskundigen om advies te vragen
 • Uit dit overleg volgen acties en een plan van aanpak. Acties kunnen zijn: het opstellen van een handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief
 • Het plan wordt door de leerkracht en intern begeleiders opgesteld
 • De intern begeleiders coördineren en bewaken de voortgang

 

Zorgniveau 4

 • Speciale zorg in overleg met interne en externe deskundigen gericht op begeleiding en coaching van de leerkracht. Het doel is om het kind terug te krijgen op zorgniveau 3 en 2.

 

Zorgniveau 5

 • Soms wordt een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd, waarna plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs volgt. Dit doen wij als wij binnen onze school niet meer kunnen aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van het kind en/of als het voor het welzijn van het kind niet meer verantwoord is om op een reguliere basisschool te blijven en/of een veilig ontwikkelklimaat voor de groep onder druk staat. We volgen hierbij de richtlijnen van het samenwerkingsverband.

 

De leerkracht kan op verzoek (van de ouders) een leerling bespreken met de intern begeleiders (Ib’ers).

Wie doet wat op de verschillende zorgniveaus?

Bij zorgniveau 1 geldt:

 • De leerkracht monitort (dagelijks) de voortgang van het gemaakte werk,  methode en niet-methode toetsen
 • De intern begeleiders volgen de ontwikkeling van de groepen en maken trendanalyses om ontwikkelingen op schoolniveau te signaleren en te sturen. Deze analyses worden in een teamoverleg besproken. 
 • De Ib’ers voeren groepsbesprekingen met de leerkrachten

 

Bij zorgniveau 2 geldt:

 • De leerkracht kan een zorgvraag indienen bij de intern begeleiders, gericht op niet voldoende groei, beduidend hoger scoren of opvallend gedrag
 • De leerkracht beschrijft de onderwijsbehoeften in ParnasSys en brengt de intern begeleiders op de hoogte 
 • De leerkracht nodigt ouders uit en stelt deze op de hoogte. 
 • De intern begeleiders denken en sturen mee

 

Bij zorgniveau 2 en 3 geldt:

 • Inzet RT (remedial teaching= extra hulp buiten de groep,  individueel of in een klein groepje) - Preventief - 6-8 weken
 • Coördinatie door de Ib’ers
 • Doel: De leerling gaat terug naar zorgniveau 1 & 2
 • Bij zorgniveau 3 kan een handelingsplan of ontwikkelingsperspectief gemaakt worden
 • Daarnaast kan advies aan het samenwerkingsverband, de GGD (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst of het SMW (Schoolmaatschappelijk werk) gevraagd worden

 

Bij zorgniveau 4 geldt:

 • Er kan een breed overleg plaatsvinden met een deskundige of een (capaciteiten-)onderzoek worden aangevraagd

 

Het hele schoolondersteuningsprofiel

Je hebt nu een beeld van het schoolondersteuningsprofiel. Wil je het complete schoolondersteuningsprofiel ontvangen? Stuur dan een mail naar            directie@annedevries-epe.nl