Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het plan te downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van onze school te downloaden.

Gedragsprotocol

Onder onaanvaardbaar gedrag verstaan wij over het algemeen alle gedrag dat niet in overeenstemming is met de grondslag en de visie/missie van onze school. Klik hier om het hele gedragsprotocol van Stichting Procon te downloaden.

Onderwijs Zorg Koepel

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen in Nederland aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Hiervan zijn er 77 in het gehele land. De school van uw kind werkt binnen het samenwerkingsverband OnderwijsZorgKoepel Noord-Veluwe (OZKNV) samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe. Klik hier om het hele plan te lezen.

Protocol school en scheiding

Dit protocol legt uit wie voor de wet ouder van een kind is. Het formuleert een aantal richtlijnen waar de school zich aan kan houden, ter voorkoming van misverstanden en het beschrijft de wettelijke verplichtingen van de school over de informatievoorziening aan ouders. Klik hier om het hele protocol te lezen.

Protocol schoolzwemmen

In groep 5 en 6 gaan de kinderen schoolzwemmen. Hierbij staat uiteraard de veiligheid voorop. Hoe we hier mee omgaan kunt u hier lezen.

AVG Privacy

Stichting ProCon gaat zorgvuldig om met de privacy van haar leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van de stichting. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van de leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement op de website van stichting ProCon, kunt u precies lezen wat voor onze scholen de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. Klik hier om het gehele privacy beleid te lezen.