Zorg voor het kind

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich optimaal blijft ontwikkelen gedurende de 8 jaar van de basisschool. Om dit goed te begeleiden werkt welke leerkracht met groepsplannen voor rekenen, lezen en spelling. De leerlingen zijn daarin onderverdeeld in een basis-, zorg- en plusgroep. Alle groepen krijgen leerstof aanbod op niveau. Daarbij is speciale aandacht voor kinderen die individuele aanpassing van het programma en/of de begeleiding nodig hebben. Indien noodzakelijk wordt voor hen een individuele leerlijn opgezet met eigen einddoelen. Dit geldt ook voor onze meerbegaafde leerlingen (we gebruiken Level-werk vanaf groep 4).Ook voor hen beschikken we over extra uitdagende leerstof en aparte programma's.

Door middel van ons leerlingvolgsysteem kijken we of de leerlingen zich voldoende ontwikkelen en of de opbrengsten goed zijn. Die resultaten halen we uit observaties, uit toetsen van de methode en uit de methode onafhankelijke toetsen van Cito. Twee keer per jaar verzamelen we al deze indrukken en nemen die op i een digitaal geproduceerd rapport, aangevuld met voorbeelden van werk van uw kind uit dat jaar.

Onze intern begeleider heeft structureel groepsbesprekingen met leerkrachten en houden zich op de hoogte van de ontwikkeling van alle kinderen. Zij zorgen ervoor dat de leerkracht de nodige ondersteuning krijgt om voor alle kinderen een ononderbroken ontwikkeling te kunnen bieden en waar nodig een beroep kan doen op andere in- en externe expertise.